Årsmöte SRAT Arbetsmarknad

30 oktober 2019, 17:00

Plats: SRATs kansli, Malmskillnadsgatan 48, Stockholm

Medlemmar i föreningen SRAT Arbetsmarknad kallas till årsmöte.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justeringsman tillika rösträknare
5. Fråga om mötet är behörigen utlyst
6. Val av föreningsordförande för ett år
7. Beslut om antal ledamöter att väljas till styrelsen
8. Val av styrelseledamöter
9. Eventuella fyllnadsval
10. Val av valberedning
11. Inkomna motioner
12. Styrelsens propositioner
13. Mötets avslutande 

Motioner: Skickas till anders.jansson@arbetsformedlingen.se och ska vara styrelsen tillhanda senast 16 oktober 2019.

Kalender

nov
13

13 november 2019, 10:00 – 15 november 2019, 16:30

Facklig grundkurs
- landsting/region

Best Western, Bromma flygplats, Ulvsundavägen 193, Bromma

nov
13

13 november 2019, 10:40 – 12:00

Samverkan för Friskare arbetsplatser

Kvalitetsmässan, Göteborg

nov
14

14 november 2019

Föreningsstämma Svenska Barnmorskeförbundet

Stockholm