Information om behandling av personuppgifter

SRAT värnar dina personuppgifter. Den här informationen förklarar hur och varför SRAT samlar in och behandlar dina personliga uppgifter. Den beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Informationen får du ta del av i samband med att du blir medlem i förbundet.

Det är viktigt att du tar del av och förstår informationen och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvarig

SRAT är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som lämnas i en medlemsansökan. Kontaktuppgifter till SRAT är följande:

SRAT
Box 1419
111 84 STOCKHOLM
08-442 44 60
kansli@srat.se

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följder dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bland annat också vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med tillsynsmyndigheten, exempelvis vid inspektioner.

SRAT delar dataskyddsombud med de övriga Sacoförbunden. Dataskyddsombudet finns på Sacos kansli:

Dataskyddsombudet
Saco
Box 2206
103 15 Stockholm
08-613 48 00
dataskyddsombud@saco.se

Ändamål och rättslig grund för behandling

Uppgifter om medlemskap i en facklig organisation är känsliga personuppgifter där särskilt höga krav ställs.

SRAT kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem. Därför behandlar SRAT, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att du ska:

 • Få rådgivning och annat stöd i arbetsrättsliga, professions- och fackliga frågor (innefattar bland annat löneöversyn och rådgivning kring arbetslöshet och arbetsskada).
 • Få rättshjälp genom att bli företrädd i samband med fackliga förhandlingar samt i processer i domstolar.
 • Omfattas av kollektivavtals- och arbetsrättsliga förhandlingar.
 • Få inkomstförsäkring och hälsoskydd som ingår i medlemskapet.
 • Få möjlighet att teckna gruppförsäkringar.
 • Få förbunds- och föreningstidningar.
 • Få nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande.
 • Delta i utbildningar, seminarier och andra medlemsmöten.
 • Få karriärrådgivning inklusive CV-granskning.
 • Betala rätt medlemsavgift.
 • Kunna bli medlem i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa.
 • Omfattas av medlemsundersökningar.
 • Omfattas av enkätutskick gällande bland annat lönestatistik.
 • Få ta del av framställd lönestatistik.
 • Ha aktuella kontaktuppgifter i medlemsregistret.

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som medlemskapet innebär och/eller för att fullgöra vissa rättsliga skyldigheter vi har, som till exempel kollektivavtalad skyldighet och/eller uppgifter av allmänt intresse som förbundet utför.

Därutöver behandlar SRAT dina personuppgifter för att kunna ge dig andra erbjudanden och förmåner.

För de här behandlingarna är intresseavvägning rättslig grund. Förbundet gör intresseavvägningen mot bakgrund av att du som medlem ska få ett mervärde utöver det som det fackliga medlemskapet traditionellt innebär.

Lagringstid

SRAT kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med förbundets raderingsrutiner när de ändamål för vilka behandlingarna sker inte längre är aktuella.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den behandling som sker, att få dina personuppgifter rättade, att i vissa fall få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen i vissa fall begränsas, att i vissa fall invända mot behandling samt rätt till så kallade dataportabilitet. Dina rättigheter framgår av GDPR artikel 15-18, 20, 21, 22. Du kan läsa mer om dem på tillsynsmyndighetens webbplats – www.integritetsskyddsmyndigheten.se

Mottagare av uppgifter

För de ovan angivna ändamålen kan vi komma att lämna uppgifterna till andra. När det är aktuellt lämnas uppgifter till följande mottagare:

 • Arbetsgivare – exempelvis i samband med lokala löneöversyner eller andra fackliga förhandlingar.
 • Skattemyndigheten.
 • SPAR – för inhämtande av adressuppgifter.
 • De försäkringsbolag som förbundet samarbetar med rörande inkomstförsäkring, hälsoskydd och gruppförsäkringar.
 • Tryckerier och distributionsföretag – när det gäller förbundstidning och andra trycksaker
 • Andra fackförbund och förhandlingskarteller som SRAT samarbetar med, exempelvis Saco-S.
 • Saco.
 • Sacoförbund med vilka SRAT har avtal om dubbelanslutning.
 • Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa.
 • Av förbundet anlitade leverantörer av IT-stöd.

Gemensamt personuppgiftsansvar

SRAT har ett gemensamt personuppgiftsansvar med:

 • Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa.
 • Saco-S.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs för att du ska kunna bli medlem i förbundet

 • Personnummer
 • För- och efternamn
 • Postadress
 • Sysselsättning
 • Befattning/yrke/utbildning
 • Arbetsgivare/studieort

Uppgifter som är nödvändiga för att upprätthålla rätt service

 • E-post
 • Telefonnummer
 • Sysselsättningsgrad
 • Examensår

Automatiskt beslutsfattande

 • Reducerad medlemsavgift första året efter examen
 • Medlemsavgift utifrån sysselsättning och sysselsättningsgrad

Om inte uppgift om examensår, sysselsättning och sysselsättningsgrad lämnas kan inte rätt medlemsavgift sättas. Det kan också leda till att rättigheter inskränks, exempelvis inkomstförsäkring, hälsoskydd och förhandlingshjälp.

Versionshantering – dokumentet uppdaterat

 • 2018-05-04