Organisation

Förbundsmötet är högsta beslutande organ och sammanträder vart tredje år. Mellan förbundsmötena leds arbetet av förbundsstyrelsen. Styrelseledamöterna nomineras av föreningarna och väljs av förbundsmötet. Under förbundsmötesperioden kan också Ordförandekonferensen, som är rådgivande, sammankallas.

Medlemmar

Bland medlemmarna finns bland annat sex legitimationsgrupper; audionomer, barnmorskor, kiropraktorer, logopeder, optiker och tandhygienister. Bland SRATs övriga medlemmar finns diplomater, hälsovetare, lotsar, perfusionister, trafikledare samt chefer, kvalificerade tjänstemän och specialister inom en rad olika statliga myndigheter och privata företag. Många medlemmar är egenföretaare. SRAT är partipolitiskt obundet.

Medlemsföreningar

SRAT strävar efter att organisera det fackliga arbetet så att besluten och inflytandet ligger så nära den enskilde medlemmen som möjligt. Därför är SRAT uppbyggt av medlemsföreningar med egen styrelse och i vissa fall egen ekonomi.

Föreningarna är organiserade efter två principer:

Medlemmar med samma arbetsgivare/bransch
Exempelvis: Trafik och Järnväg - TJ, Utrikesförvaltningens Personalförening, SRAT-Posten eller SRAT-föreningen på Kustbevakningen.

Medlemmar med samma yrke
Exempelvis: Audionomerna, HälsoAkademikerna, Lotsförbundet, Svenska Barnmorskeförbundet, Svenska Logopedförbundet, Svensk Optikerförening eller Sveriges Tandhygienistförening. Sådana föreningar är i allmänhet riksomfattande och kan i sin tur ha lokala föreningar.

Siffrorna i skissen är per 2019-01-31

Förbundsmöte och förbundsstyrelse

Förbundsmötet är högsta beslutande organ och sammanträder vart tredje år. Mellan förbundsmötena leds arbetet av förbundsstyrelsen. Styrelseledamöterna nomineras av föreningarna och väljs av förbundsmötet. Under förbundsmötesperioden kan också Ordförandekonferensen sammankallas. Ordförandekonferensen är ett rådgivande organ.

Förbundskansli

Förbundskansliet ligger i Stockholm och leds av förbundsdirektör Anders Berndt. Där finns medlemsservice, förhandlare/jurist, kommunikatör, ekonomi och IT.

Förhandlingssamverkan

SRAT ingår i följande förhandlingskarteller:

Fakta om SRAT

Akademiker i samhällsbärande professioner.

Antal medlemmar

15.030 medlemmar per 2018-12-31
(19.772 medlemmar per 2019-01-31)

Varav ...
966 är studenter
(1.085 studenter per 2019-01-31)

Varav de yrkesverksamma ...
37 % arbetar i kommuner och landsting
36 % arbetar inom privat sektor
23 % arbetar statligt
4 % är egenföretagare

Varav...
62 % finns inom hälsa
13 % finns inom kommunikation
25 % finns inom förvaltning

Kön
71 % är kvinnor
29 % är män

Medelålder
48 år