Profession

Utveckling av yrket

  • Vi arbetar för våra yrkesgruppers status exempelvis genom att legitimation, statliga certifikat eller liknande införs.
  • Karriär- och utvecklingsvägar för arbetstagare med högre teoretisk kompetens skapas och medvetandegörs i arbetslivet.

Tillvarata forskningsresultat

  • Nya forskningsresultat ska tillämpas praktiskt och resultera i relevanta riktlinjer för respektive verksamhet.

Våra yrkesgruppers specifika kompetens

  • SRAT framhåller att det är såväl hälsoekonomiskt som samhällsekonomiskt fördelaktigt att satsa på hälsofrämjande och förebyggande insatser, vilket våra yrkesgrupper erbjuder.
  • SRAT visar på betydelsen av våra yrkesgruppers kompetens gällande samhällsviktiga funktioner och säkerhetsfrågor.

Livslångt lärande

  • Varje individ ska ges möjlighet till ett livslångt lärande både för att utveckla sin profession och vara attraktiv på arbetsmarknaden.

Hög kvalitet oavsett ägarform

  • Vi arbetar för hög kvalitet inom våra yrken oavsett ägarform genom att verka för bättre metoder för utveckling, utvärdering och uppföljning.

Chefer och egna företagare

  • SRAT erbjuder bra service till chefer och egna företagare såsom exempelvis försäkringar, rådgivning, seminarier och nätverk.