Utbildning & forskning

  • Vi verkar för att grund- och forskarutbildning ska hålla hög kvalitet och vila på vetenskaplig grund.
  • Antalet utbildningsplatser ska styras av arbetsmarknadens långsiktiga behov.
  • Universitet och högskolor tar ett ökat ansvar för att erbjuda arbetsmarknadsrelevant vidareutbildning.
  • Klyftan mellan studier och arbetsliv ska överbryggas, bland annat genom handledning, nätverkande och mentorskap.